Spaanse familie

Privacybeleid van Allianz Direct

Privacybeleid Allianz Direct

Versie 1, laatst bijgewerkt op 13 juni 2023

Je privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit privacybeleid leggen wij uit waarom Allianz Direct gegevens van je vraagt en hoe wij daar mee omgaan.

Wie beheert de gegevens?

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de data op deze website is:

 • Allianz Direct Versicherungs-AG, Dutch Branch, postbus 1008, 3000 BA, Rotterdam.

Je kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via bovenstaand adres, door "Aan de Data Protection Officer" te schrijven, of door een e-mail te versturen naar privacy@allianzdirect.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die Allianz Direct ontvangt over jouw gebruik van de website van Allianz Direct. Het is niet van toepassing op websites waarnaar de website van Allianz Direct linkt ("websites van derden") en die worden beheerd door derden die niet zijn aangesloten bij Allianz Direct. Bekijk de privacyverklaringen van dergelijke sites van derden, aangezien Allianz Direct niet verantwoordelijk is voor en geen controle heeft over de inhoud of privacypraktijken van dergelijke sites.

Wij verwerken je persoonsgegevens om een aantal redenen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van je verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.
 • Om producten en diensten te ontwikkelen en algemeen beleid te bepalen
 • Voor statistische analyses

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform één of meer van de volgende grondslagen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde.
 • Op basis van uw toestemming.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam.
 • Adres.
 • Geboortedatum.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Financiële gegevens.
 • Bankrekeningnummer.
 • Kenteken.

Indien noodzakelijk kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een letselschadeclaim.
 • Strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld voor de risicobeoordeling bij de aanvraag van een product.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In dit geval willen wij je erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat wij je een product of een dienst niet (langer) kunnen aanbieden. Wij laten je dat dan zo snel mogelijk weten. Wil je gebruik maken van je AVG rechten? Vul dan dit formulier in.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van je persoonsgegevens. Wij kunnen dan analyseren of voorspellingen doen door je persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen kunnen wij je al dan niet een aanbieding doen. Als je vragen hebt over een geautomatiseerde besluitvorming, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier

Hoe gaan wij om met je gegevens?

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, herverzekeraars, Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons je persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van jou verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van je persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze.

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen voor de in de data privacy wet- en regelgeving genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (PIFI). Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten, maar ook met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Aan ons verbonden ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven redenen. Alle rechten en plichten, die hierop van toepassing zijn, zijn vastgelegd in intra-company agreements..

Allianz Direct is onderdeel van Allianz. Allianz wereldwijd kent ook interne regels voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens tussen andere Allianz entiteiten buiten Nederland. Deze regels heten Binding Corporate Rules. Op jouw verzoek verstrekken wij je een exemplaar van de Binding Corporate Rules.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij je gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doe je een beroep op je verzekering voor het betalen of verhalen van een schade? Dan registreren wij in ieder geval je NAW-gegevens, geboortedatum, kenteken (bij autoschade’s) en informatie over de schade bij CIS. Een registratie zegt niets over aansprakelijkheid. Stichting CIS beheert deze registraties (Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag). De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor ons als verzekeraar om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden gebruikt om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Ook worden gegevens geanonimiseerd gebruikt voor statistische analyses. Daarnaast leggen wij je klantgegevens centraal vast om personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden in het geval van ernstige calamiteiten, incidenten zoals verzekeringsfraude, of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het CIS privacyreglement en kun je inzage vragen in jouw registraties bij CIS. Ben je van mening dat een registratie onterecht is of niet klopt? Neem dan contact op met de verzekeraar die de registratie geplaatst heeft. Bij Allianz Direct kan dat via het contactformulier.

Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen daartoe geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de aan de eerder genoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

 • wij je gegevens 6 maanden bewaren als er geen verzekering tot stand is gekomen;
 • wij je gegevens 7 jaar bewaren na beëindiging van de verzekering en er geen schade is;
 • wij je gegevens 7 jaar bewaren na sluiting van een schadedossier;
 • wij je gegevens 8 jaar bewaren na sluiting van een frauduleus schadedossier.

Welke gegevens uit externe bronnen gebruiken wij?

Wij vragen je informatie die wij gebruiken om ook informatie op te vragen bij andere partijen. Dit doen wij alleen voor de eerder genoemde redenen. Het gaat daarbij om partijen die gegevens leveren over de objecten die wij verzekeren zoals voertuigen en woonhuizen. Ook vragen wij informatie op bij dienstverleners die gegevens leveren over schadeverleden, fraude, rijontzeggingen, betalingsgedrag, bedrijven of over de kenmerken van postcodegebieden. Wij maken alleen gebruik van openbare bronnen of partijen die wij betrouwbaar vinden.

Telefoongesprekken opnemen

Wij kunnen de telefoongesprekken met jou opnemen. Zo kunnen wij achteraf nog met je nagaan wat wij met elkaar hebben besproken. Dat voorkomt onnodige administratiekosten en misverstanden. Ook gebruiken we de opnames van de telefoongesprekken om onze medewerkers te trainen. Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om de aan de eerder genoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht. Dit betekent dat:

 • wij jouw gegevens 6 maanden bewaren indien je geen verzekering bij ons hebt; 
 • wij je gegevens 3 jaar bewaren indien je wel een verzekering bij ons hebt.

Wij gebruiken cookies op onze website

Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand voor op je computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies zorgen er voor dat je op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. Zo kunnen wij de website gebruikersvriendelijker maken en je ook steeds relevante informatie aanbieden. Dat maakt het voor jou makkelijker. Het overzicht van de cookies die we plaatsen kun je vinden op www.allianzdirect.nl/cookies

Welke rechten heb je?

 • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Het recht om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
 • Het recht om je toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij je een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om je persoonsgegevens op te vragen zodat je deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kan je ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
 • Het recht om verzet aantekenen, ook tegen externe opname in CIS.

Wil je van deze rechten gebruikmaken, of heb je andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wil je gebruikmaken van je AVG rechten? Vul dan dit formulier in.

Meer informatie:

Wil je geen informatie over onze producten meer ontvangen? Stuur ons een email via privacy@allianzdirect.nl. Je kunt ons ook bellen of geef dit aan ons door via https://www.allianzdirect.nl/faq/contact/. In onze nieuwsbrieven vermelden wij ook de mogelijkheid om je hiervoor af te melden.

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kun je vinden op deze pagina. Wij raden je aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.