Rotterdam, 17 april 2023.

Overname deel portfolio Allianz Benelux

Allianz Direct Versicherungs-AG neemt deel portfolio over van Allianz Benelux.

Allianz Direct Versicherungs-AG neemt deel portfolio over van Allianz Benelux

Allianz Direct Versicherungs-AG neemt deel portfolio over van Allianz Benelux

Vandaag is bekend geworden dat een deel van de verzekeringsportefeuille van Allianz Benelux is overgedragen aan Allianz Direct Versicherungs-AG. Het gaat hierbij om de door Allianz Direct opgebouwde schadeverzekeringsportefeuille in Nederland. In de nieuwe situatie bestuurt Allianz Direct haar activiteiten zelf, inclusief het overgrote deel van de ondersteunde diensten.

Deze stap past binnen de Europese ambities van Allianz Direct, waarin innovaties en schaalvoordelen centraal staan. Klanten kunnen bij Allianz Direct online op een snelle, toegankelijke en persoonlijke manier een verzekering afsluiten. Met het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de Nederlandse activiteiten, kunnen wij onze klanten een scherpe premie en efficiënte service blijven aanbieden.

Voor de volledigheid vind je de officiële aankondiging van de overdracht, die is gepubliceerd in de Staatscourant, hieronder:

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 3:124, TWEEDE LID VAN DE WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT

Allianz Benelux SA, gevestigd te King Albert II-laan 32, 1000 Brussel, België, in Nederland handelend via haar bijkantoor aan de Coolsingel 120, 3011 AG, Rotterdam deelt hierdoor aan belanghebbenden mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit of krachtens na te noemen overeenkomsten van schadeverzekering met toestemming van de Nationale Bank van België, verleend bij besluit van 21 maart 2023, heeft overgedragen aan Allianz Direct Versicherungs-AG, gevestigd te Königinstraβe 28, 80802, München, Duitsland, in Nederland handelend via haar bijkantoor aan de Coolsingel 120, 3011 AG, Rotterdam.

De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op overeenkomsten van schadeverzekering, die behoren of behoord hebben tot het door Allianz Benelux SA uitgeoefende directe schadeverzekeringsbedrijf. De overdracht is voor alle belanghebbenden van kracht geworden met ingang van 31 maart 2023.

De betrokken verzekeringsnemers kunnen gedurende drie maanden na de dagtekening van deze Staatscourant de overeenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij Allianz Direct Versicherungs-AG opzeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn of zoveel eerder als volgt uit de van toepassing zijnde overeenkomst van schadeverzekering. Ingeval van zodanige opzegging van een overeenkomst van schadeverzekering vindt pro rata premierestitutie plaats. 

Vrouw met oranje jas

Fiona Mirrer

  • PR & Interne Communicatie 
  • fiona.mirrer@allianzdirect.nl | 06-48932492